NEWCOMER MONDAY May 19th

Atlanta, Georgia
Monday, May 19, 2014

NEWCOMER MONDAY May 19th

Monday, May 19, 2014 7:00 PM - 9:00 PM (Eastern Time)

Atlanta Soto Zen Center
1167 Zonolite Place Suite
Atlanta, Georgia 30306
United States

Registrar: Tom Pongratz
Phone: 8644976877

the event is already over

Copyright © 2015 Lanyon.